Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


TotalCare Spo2rt Pulmonary Therapy System

TotalCare SpO2RT
System för lungterapi

Ett unikt terapisystem för akut sjuka, immobila patienter som revolutionerar vårdpersonalens arbetsmiljö.

TotalCare SpO2RT® - terapisystem med sin kombination av ram och integrerade madrass underlättar behandlingen av de mest beroende patienterna och ger samtidigt större säkerhet.

Systemet är uppbyggt kring det inbyggda Therapy-on- Demand®-begreppet, vilket ger vårdpersonalen möjlighet att efter behov enkelt starta olika behandlingar som kontinuerlig sidorotationsterapi, perkussions- och vibrationsterapi eller behandla patienten liggande i framstupa läge.

När patientens tillstånd förbättras kan vårdpersonalen påbörja rehabiliteringen med sängen i FullChairTM-position, för att underlätta andningen och främja respiratoravvänjningen. För att förbättra rörligheten ytterligare och fortsätta rehabiliteringen, kan sängen i senare skede ställas i Chair EgressTM-position för att ge patienten möjlighet att prova sina krafter.

TotalCare SpO2RT® terapisystem passar för patienter med risk för lungkomplikationer beroende på immobilisering och medel- och högriskpatienter vad gäller vävnadsskador. Denna utmärkta kombination av terapeutiskkroppsställning och minskat tryck gör stor skillnad både för patient och vårdpersonal.

TotalCare SpO2RT® -terapisystem minskar behovet av lyft och flyttning av patienten, vilket gör att personalen kan arbeta effektivare samtidigt som behandlingen ger bättre resultat.

Funktioner

Effekter av nosokomiala infektioner inom akutvården.
Komplikationer till följd av immobilisering, som t.ex. nosokomial lunginflammation tillhör de vanligaste infektionerna inom akutvården. Statistiken visar att berörda patienter mår sämre och uppvisar högre dödlighetsfrekvens. Följderna drabbar emellertid inte endast patienterna, även vårdpersonalen får tyngre arbetsbörda med fler beroende patienter, och den ekonomiska belastningen på sjukhuset ökar, då patientkostnaderna stiger i förhållande till vistelsens längd.

Kontinuerlig sidorotationsterapi
TotalCare SpO2RT® - terapisystemets kontinuerliga sidorotationsterapi använder sig av Hill-Roms patentskyddade rotationssystem som tack vare alternerande tömning av luftdynorna ger passiv men effektiv kroppsrörelse, med följd att trycket på lungorna hela tiden förändras och därmed lungsekret och blodflöde hålls i rörelse. Resultatet av denna icke invasiva terapi har visat sig vara effektiv när det gäller att lindra nosokomiala lunginflammationer och infektioner i nedre luftvägarna och minska deras antal, samt att underlätta vården av patienter med störd syreupptagningsförmåga. Den kontinuerliga sidorotationsterapin är bevisligen effektiv när det gäller att minska antalet dagar i respirator och antalet vårddagar både på akutavdelningar och sjukhus.

Bukläge
Användning av bukläge blir allt vanligare i vården av patienter med akut lungskada och andnödssyndrom hos vuxna. Rapporter antyder att användning av bukläge kan förbättra syreupptagningen. Med TotalCare SpO2RT® - terapisystem kan patienterna vårdas i bukläge.

Perkussions - och vibrationsterapi
En “icke manuell” möjlighet att undvika sekretstagnation då “manuell” bröstfysioterapi är kontraindicerad. Då den är bevisat effektiv och väl tolererad, är det troligt att den i kombination med den kontinuerliga sidorotationsterapin förbättrar sekretrensningen hos patienter med stor sekretvolym.

Turn AssistTM - enheten (vändläge)
Hill-Roms Turn AssistTM- enhet vänder patienten säkert och mjukt på sidan vid behov, vilket gör det möjligt att minska personalinsatsen och därtill hörande risker för skada.

Avancerad tryckavlastning zonvis
TotalCare SpO2RT®-terapisystem ger med sin madrass i två skikt optimal tryckavlastning i alternerande zoner även under kontinuerlig sidorotationsterapi.

Optirest®
Denna terapiform framkallar en vågliknande rörelse för att öka komforten och ge en känsla av lugnande avslappning för patienter med risk för sensorisk överkänslighet.

TotalCare SpO2RT®-terapisystem är helt och hållet utvecklat med tanke på vårdpersonalen och patienter.

FullChairTM-läge (stol)
Då patienten blir bättre kan vårdpersonalen stegvis höja sängens ryggstöd tills stolläge kan användas.

Med hjälp av en enda knapptryckning för inställning till stolläge, kan en enda person placera patienten i FullChairTM-läge, vilket är idealiskt för att:

  • förbättra andningen för att underlätta respiratoravvänjning eller undvika att respirator behöver tillgripas
  • förbättra det psykiska tillståndet, då den upprätta ställningen ger bättre orienteringsförmåga och medvetande och således effektivt påskynda patientens tillfrisknande.

Chair EgressTM-läge (urstigning)
På ett senare stadium kan Chair EgressTM-läget användas för att ytterligare förbättra rörligheten och den fortsatta rehabiliteringen. Genom att enkelt ta bort fotgaveln, kan vårdpersonalen hjälpa patienten att prova sina krafter eller stiga upp med minskad risk för skada.

Point-of-Care® - sänggrindsreglage
Samtliga reglage, informationer och larmsystem är bekvämt placerade runt Point-of-Care®-reglagen vid patientens sida. Terapireglagen, patientvåg och urstigningslarm, kan även avläsas från Point-of-Care® -sänggrindsreglagen med hjälp av vårdpersonalens display (GCI®) – ett interaktivt reglagesystem som är enkelt att använda. Med OneStepTM-konstruktionen kan sänggrindarna frigöras med en hand. I nedfällt läge kommer man obehindrat åt patienten och inget mellanrum uppstår då han/hon ska flyttas.

FlexAfoot® - infällbar fotmekanism
Sängens fotsektion kan fällas in och dras ut både i stol- och sängläge, vilket gör att patientens fötter vilar korrekt i liggande ställning och hindrar dem från att falla ner då de fungerar som fotstöd i FullChairTM-läge.

HandsFreeTM - enhet
HandsFreeTM – frigöringsmekanism för HLR och chockläge i nödsituationer som fordrar omedelbar vård, även från FullChairTM-läge.

Shearless PivotTM
Denna unika mekanism synkroniserar inställningen av ram och liggyta för att minimera förskjutningar. Därför är risken att patienten ska glida ner mot fotändan liten. Riskerna vid lyft och omvårdnad minskar, och patienten åtnjuter maximal komfort.

IntelliDriveTM
Denna tillvalsmöjlighet erbjuder motorhjälp för transport och gör det lättare att köra sängen. Detta minskar riskerna för skada för de personalkategorier som kommer i kontakt med den under transporten.

Dela

Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.